कार्यालय प्रमुख

कार्यालय प्रमुख

(कार्यालय प्रमुख)
सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

(सूचना अधिकारी)
सहायक सुचना अधिकारी

सहायक सुचना अधिकारी

(सहायक सुचना अधिकारी)

गृह पृष्‍ठ

“कृषक दाजुभाई तथा दिदीवहिनीहरूमा विशेष अनुरोध ”

 • गर्नु पर्व ू प्राविधिकको अनिवार्य सल्लाह लिनह ु ोस् ।
 • तालिम प्राप्त र ईजाजत पत्र प्राप्त विषादी खद्रा ु बिक्रे ताहरूबाट मात्र विषादी खरिद गर्नुहोस् ।
 • विषादी खरिद गर्दा पंजिकृ त, सर ु क्षितर प्रभावकारी विषादी छान्नुहोस् ।
 • पंजिकरण नभएकार प्रतिबन्धित विषादी बारे जानकारी राख्नु हो सर त्यस्ता विषादी खरिद नगर्नुहोस ।
 • विषादीको सर ु क्षित तरिकाले भण्डारण गर्नु हो सर बालबच्चहरूको पहुच ँ देखि टाढा राख्नुहोस् ।
 • सहि विषादी, सहि मात्रामा, सहि समयमा र सहि तरिकाले प्रयोग गर्नुहोस् ।
 • विषादी चलाउँदा सर ु क्षात्मक पहिरनको अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोस् ।
 • विषादी प्रयोग गरिसके पछि पर्खनु पर्ने समय व्यतित नभएसम्म बाली टिपेर खाने र बेच्ने नगर्नुहोस ।
 • भण्डारणमा लाग्ने रोग कीरा नियन्त्रणका लागि सकभर स्थानीय प्रविधि अवलम्वन गर्नुहोस् । रासायनिक
  विषादी प्रयोग गर्नु परे मा सर ु क्षित विषादी सावधानीपर्व ू क गर्नु होस्र उपभोग पर्व ू प्रतिक्षा अवधिको अनिवार्य
  ख्याल गर्नुहोस् ।
 • विषादीका खाली भाँडाहरू (डिब्बा, प्याके ट) सर ु क्षीत तरिकाले नष्ट गर्नुहोस, जथाभावी नफालौं ।
 • विषादी बिक्रे ताले पंजीकरण नगरिएका विषादी बिक्री नगर्नुहोस् ।

विस्तृत जानकारीको लागि नजिकको गाउपालिका/नगरपालिकाका कृषि शाखा/इकाइ/कृषि ज्ञान के न्द्रएवं प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन के न्द्र हरिहरभवनमा सम्पर्क राखौं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .

Read More